วิธีการลอยตัว

วิธีการติดตั้งกาวลงโดยตรง

เล็บลง/วิธีการเย็บเล่ม