Phương pháp Floating

Phương pháp lắp đặt bằng bôi keo trực tiếp

Phương pháp Nail-Down / Staple-Down